สมัครเรียนขับรถกับทาง P-Driving
กรุณากรอกรายละเอียดตามความเป็นจริง
ชื่อ - สกุล : *
อายุ : *
เบอร์โทรศัพท์: *

กรุณาเลือกหลักสูตร
ที่ต้องการเรียน
รถจักรยานยนต์ 15 ชั่วโมงพร้อมสอบใบขับขี่
----- หลักสูตรรถยนต์ พร้อมสอบใบขับขี่ ------
เรียนขับรถยนต์เกียร์ธรรมดา (MT) 15 ชั่วโมง
เรียนขับรถยนต์เกียร์ออโต้ (AT) 15 ชั่วโมง
เรียนขับรถยนต์เกียร์ออโต้หรือเกียร์ธรรมดา 20 ชั่วโมง

----- หลักสูตรรถบรรทุกพร้อมสอบใบขับขี่ -----(หลักสูตรปิดชั่วคราว)
เรียนขับรถบรรทุก 30 ชั่วโมง*เฉพาะผู้ที่มีใบขับขี่รถยนต์*
เรียนขับรถบรรทุก 41 ชั่วโมง*สำหรับผู้ที่ไม่มีใบขับขี่รถยนต์*
 
ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้ว

* เมื่อส่งข้อมูลแล้วทางเราจะติดต่อกลับตามเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านให้มา

_____________________________________________________________

คุณสมบัติผู้เรียน


1.มีอายุตามเกรณ์ของกรมการขนส่งกำหนด

- อายุ 15 ปี บริบูรณ์ *รถจักรยานยนต์
- อายุ 18 ปี บริบูรณ์ *รถยนต์
- อายุ 20 ปี บริบูรณ์ *รถบรรทุก

2.มีคุณสมบัติตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

- ไม่เป็นผู้พิการทางสายตา
- ไม่มีอาการตาบอดสี
- ต้องไม่เคยมีใบขับขับขี่มาก่อน หรือเคยมีแต่หมดอายุเกิน 3 ปี
- ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกอายัดใบขับขี่

การทดสอบปฏิกิริยา


1. การทดสอบสายตาบอดสี ให้ผู้ทดสอบดูสีเขียวสีแดงสีเหลืองจากเครื่องทดสอบหรือแผ่นทดสอบในระดับสายตาระยะไม่น้อย กว่า 3 เมตร ให้ผู้เข้ารับการทดสอบอ่านสีตามเจ้าหน้าที่กำหนดสีละ 3 ครั้ง หากอ่านได้ถูกต้อง สองในสามครั้ง ให้ถือว่าผ่าน การทดสอบ
2. การทดสอบสายตาทางกว้าง ถ้าผู้เข้ารับการทดสอบสามารถมองเห็นทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเป็นมุม กว้างข้างละตั้งแต่ 75 องศา สองในสามครั้ง ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ
3. การทดสอบสายตาทางลึก ให้ทดสอบการมองเห็นในระยะ 2.5 – 3.5 เมตร รวม 3 ครั้ง หากผลการทดสอบห่างจุดที่ กำหนดไม่เกินกว่า 1 นิ้ว สองในสามครั้งให้ถือว่าผ่านการทดสอบ
4. ทดสอบความสามารถในการใช้เบรกเท้า 3 ครั้ง ในระยะเวลา น้อยกว่า หรือ เท่ากับ 0.75 วินาที หากสามารถทำได้ สองในสาม ครั้ง ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ

หลักฐานการรับสมัคร

1. บัตรประชาชนตัวจริง
2. ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน)
3. ใบขับขี่รถยนต์ ( เฉพาะหลักสูตรรถบรรทุก 30 ชั่วโมง )