หลักสูตรของโรงเรียน PDriving

หลักสูตร

15 ชั่วโมง
4,500 บาท

สำหรับผู้ที่ต้องการใบขับขี่ หรือ ยังไม่มีพื้นฐานมาฝึกฝนและทดสอบท่าปฏิบัติที่สนามฝึก ตลอดจนพาออกถนนใหญ่ และนักเรียนสามารถสอบใบขับขี่ที่โรงเรียนได้เลย
หมายเหตุ :  5 ชั่วโมง เป็นภาคทฤษฎี(อบรม) และ10 ชั่วโมง เรียนภาคปฏิบัติ (ขับรถ)

จากประสบการณ์ P-Driving แนะนำให้เรียน เกียร์ธรรมดา+เกียร์ออโต้
เพราะคุณจะได้รู้ระบบของทั้งสองเกียร์ เป็นการเผื่อไว้ในยามที่จำเป็น รับประกันความพอใจ P-Driving มีเทคนิค และวิธีการ จะทำให้คุณขับรถเป็นเร็ว …และตัดสินใจได้ถูกต้อง  เมื่อคุณได้รับการฝึกทักษะจนคล่องแล้ว P-Driving ก็จะเน้นการขับบนถนนจริง ก็คือในตัวเมือง …ถนนพหลโยธิน ห้างสรรพสินค้า รึเส้นทางที่คุณใช้เป็นประจำ …ตามใจผู้เรียน …เพื่อคุณจะได้มีทักษะในการตัดสินใจบนถนนที่ถูกต้อง

รายละเอียดหลักสูตร 15  ชั่วโมง

ภาคทฤษฎี (รวม 5 ชั่วโมง)

- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การขับรถอย่างปลอดภัย
- จิตสานึกและมารยาทในการขับรถ
- ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการให้ความช่วยเหลือและการปฐมพยาบาล

ภาคปฏิบัติ (รวม 10 ชั่วโมง)

ชั่วโมงที่ 1-3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับรถยนต์


1. การใช้รถยนต์เกียร์ธรรมดาหรือเกียร์อัตโนมัติ
2. การบำรุงรักษารถและการตรวจเช็ครถประจำวันเบื้องต้น (BE-WAGON)
3. การเตรียมความพร้อมในห้องโดยสารก่อนออกรถ (บัญญัติ 8 ประการ)
4. การควบคุมและการบังคับให้รถเคลื่อนที่และการหยุดรถ
5. การใช้คลัตช์และคันเร่งและเบรกอย่างถูกต้องการหมุนพวงมาลัย
6. การใช้เกียร์ในระดับความเร็วที่แตกต่างของรถยนต์
7. การใช้เกียร์ในสถานการณ์ต่างๆ
- การเข้าเกียร์ให้ถูกวิธี
- การเข้าเกียร์ให้ถูกจังหวะ
8. การขับรถเดินหน้าและถอยหลังทางตรง

ชั่วโมงที่ 4-7 การฝึกหัดขับรถตามท่าฝึกต่าง ๆ


1. ให้นักเรียนขับรถเคลื่อนที่ในสนามที่ความเร็วไม่เกิน 20 กม./ชม. โดยครูฝึกประเมินการใช้พวงมาลัย พร้อมล็อคคันเร่ง เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน พร้อมสาธิตการการขับรถตามท่าสอบต่างๆ
2. สอนการขับรถที่ถูกวิธี
2.1 การขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า(ท่าสอบ)
2.2 การควบคุมความเร็วของรถ(ขับรถซิกแซก/ขับรถทางโค้งรูปตัวเอส)
2.3 การขับรถทางแคบ
2.4 การขับรถเดินหน้าและถอยหลังซองตรง
2.5 การขับรถเลี้ยวมุมฉากต่างๆ
- การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้าย ขนานกับขอบทาง(45องศา)
(ท่าสอบ)
- การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้าย มุมฉาก90 องศา
- การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออจากช่องว่างด้านขวา มุมฉาก90 องศา
- การขับรถเดินหน้าเข้าจอดและถอยหลังออกจากช่องด้านซ้าย มุมฉาก90 องศา
- การขับรถเดินหน้าเข้าจอดและถอยหลังออกจากช่องด้านขวามุมฉาก 90 องศา
2.6 การหยุดรถ การจอดรถ และออกรถบนทางลาดชันหรือสะพาน
2.7 การหยุดรถบนทางราบ
2.8 การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง
2.9 การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก

ชั่วโมง 8-10


1. อธิบายท่าสอบและทบทวนท่าสอบทั้ง 3 ท่า ประกอบไปด้วย พร้อมกับให้ฝึก
1.1 การขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า 25 ซม.
1.2 การขับรถเดินหน้าและถอยหลังทางตรง
1.3 การขับรถถอยหลังเข้าจอดและออกจากช่องว่างด้านซ้าย (ท่า45องศา)
2. การฝึกขับรถนอกสถานที่ ตามสภาพจริง