เกี่ยวกับเรา
P-Driving
โรงเรียนสอนขับรถปัญญาวัฒน์

ชื่อย่อ P- Driving

ปรัชญาของโรงเรียน
"ขับปลอดภัย เรียนง่าย ได้ใบขับขี่ มีจรรยาบรรณที่ดีบนท้องถนน"

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
โรงเรียนสอนขับรถปัญญาวัฒน์ P-Driving  มุ่งให้ผู้เรียนสามารถขับรถอย่าง
มืออาชีพขับขี่ได้อย่างปลอดภัย เป็นผู้ขับขี่ที่มีจรรยาบรรณที่ดีบนท้องถนน มีความรับผิดชอบต่อสังคม และ มีมารยาทในการขับรถเพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยจัดการเรียนการสอนในระดับมาตรฐานสากล
พันธกิจ(MISSION) ของโรงเรียน

  • จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องตามแนวทางหลักสูตรการขับรถโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  • พัฒนาระบบบริหารทั่วไป (การธุรการและการรับสมัครนักเรียน) เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจสูงสุด
  • พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการขับขี่ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถขับรถได้อย่างปลอดภัย และขับรถได้ถูกต้องตามกฎจราจร
  • จัดอบรมให้ผู้เรียนเป็นผู้ขับขี่ที่มีจรรยาบรรณที่ดีบนท้องถนนและมีมารยาทในการขับรถเพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุบนท้องถนน

รู้จักกับ P-Driving

ทำไมต้องเรียนขับรถ การเรียนขับรถไม่ได้เป็นเพียงการเรียนเพื่อการขับรถให้ได้
เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่เป็นการเรียนส่วนประกอบต่างๆ เช่น กฎหมายจราจร การดูและรถเบื้องต้น การขับขี่อย่างปลอดภัย และการแก้ไขปัญหาฉุกเฉิน...การที่เราจะต้องขับรถให้เป็นมีความสำคัญไม่น้อยไปจากเรื่องอื่นๆ การเดินทางไปทำงาน การเดินทางไปเรียน หรือการเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆ จำเป็นต้องมีความปลอดภัยอย่างมาก การทีเราใช้รถใช้ถนนให้ถูกต้อง จึงจำเป็นในชีวิตปัจจุบันนี้เป็นอย่างมากเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่เอง

โรงเรียนสอนขับรถ P-Driving จึงเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่กำลังมองหา
โรงเรียนสอนขับรถที่มีมาตรฐาน และมีระบบการสอนที่ได้รับการรับรองจากขนส่ง
P-Driving เน้นทักษะการขับรถยนต์เรียนจากประสบการณ์จริง ขับขี่ได้ปลอดภัย มั่นใจในคุณภาพของการเรียน ผู้ฝึกสอนมีทักษะในการสอน และมีประสบการณ์ในการสอนมานาน และเข้าใจผู้ที่เข้ามาเรียน เมื่อผู้เรียนจบการฝึก จะสามารถไปเป็นผู้ขับที่ดีในถนนจริงซึ่งเป็นเป้าหมายของเรา

สอนขับรถยนต์ P- Driving

• สอนทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่กัน ทางจะเน้นการสอนประสบการณ์บนถนนจริง
• ผู้ฝึกสอนมีวิธีการ และทักษะในการสอน โดยการเรียนจะสอนแบบคนต่อคน
• การฝึกสอนโดยครูผู้มีประสบการณ์ และมีหลักการสอนอย่างถูกต้องใจเย็น
• แนะนำกฎจราจร, สัญลักษณ์ทางจราจรที่ผู้เรียนควรรู้ และการเช็คเครื่องยนต์เบื้องต้น
• สร้างความมั่นใจในการขับขี่บนท้องถนน และให้ผู้ฝึกสอนรู้หลักการที่ถูกต้อง

จุดประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียน

1. ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการขับขี่ที่ถูกต้อง
2. ให้มีความรู้เรื่องกฎจราจร และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. ให้รู้จักการบำรุงและรักษาแก้ไขปัญหาเรื่องรถยนต์เบื้องต้น
4. ให้มีวินัยและมารยาทในการขับรถยนต์ที่ดี
5. ให้สามารถนำความรู้ ความสามารถในการขับรถยนต์ไปใช้ขับรถยนต์ ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และนำไปประกอบอาชีพได้

จุดประสงค์ของโรงเรียน P-Driving

- เพื่อส่งเสริมความรู้หลักการขับรถยนต์ให้ปลอดภัย รู้เครื่องหมายจราจรและกฎหมาย พ.ร.บ. การใช้รถยนต์ที่ถูกต้อง
- เพื่อให้ท่านมีความรู้ ตามหลักวิชาการปฏิบัติให้ถูกต้อง รวมถึงเทคนิคการขับ จนเกิดความคล่องแคล่ว เชื่อมั่นและมีฝีมือที่จะประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี
- ทางโรงเรียนมิได้มุ่งหวังการสอนเพื่อได้รับใบขับขี่เพียงอย่างเดียว แต่ยังห่วงใยในความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของท่านและผู้อื่น เมื่ออยู่บนท้องถนน